środa, 9 lipca 2014

Cel pracy, zakres, obszar i metody badań

Celem pracy jest przedstawienie funkcjonowania zjawiska autostopu w złożonej i różnorodnej turystyce współczesnych czasów. Zamiarem autora jest udowodnienie, że autostopowicze mają rozmaite motywacje, często związane z niskimi kosztami, jakie pociąga za sobą ten sposób podróżowania. Autor przyjął za zadanie, wykazanie możliwości uprawiania tej formy turystyki niemal na całym świecie, jednocześnie przedstawiając kraje wybierane chętniej przez autostopowiczów. Kolejnym celem jest obalenie powszechnie powtarzanych stereotypów związanych z badanym zagadnieniem. W niniejszej pracy podjęto próbę przedstawienia mnogości czynników wpływających na efektywność autostopowania, wykraczających poza przypadek-los.
Zakres przestrzenny pracy obejmuje teren Europy, a w szczególności Polskę. Zakres czasowy uwzględnia początki uprawiania zjawiska autostopu, jego dzieje na przestrzeni kolejnych dekad, koncentrując się jednak na XX i XXI wieku oraz perspektywach rozwoju w przyszłości.
Autor korzystał z literatury ściśle związanej z tematyką autostopu oraz z pozycji dotyczących turystyki, psychologii czy motoryzacji. Niemniej ważnym źródeł informacji były strony internetowe, z których czerpał wiedzę zarówno o historii, jak i obecnym stanie zjawiska w Polsce i na świecie. W przewadze były to strony polskojęzyczne.
Praca w większości ma charakter deskryptywny, opisujący zjawisko, przy zastosowaniu wybranych metod jakościowych. Cele niniejszej pracy autor zamierza osiągnąć poprzez wykorzystanie następujących:
1. Metody obserwacji uczestniczącej
2. Metody wywiadu
3. Panelu dyskusyjnego
4. Analizy materiałów źródłowych

----------
Tekst jest częścią pracy dyplomowej licencjackiej pt. "Zjawisko autostopu we współczesnej turystyce" (Nycz 2014). Aby przeczytać całość skontaktuj się z Autorem. 
Layout by Tyler